165666
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
310
716
163384
4552
5807
165666

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 18:16

นายกฯรับเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 179

นายกฯรับเป็นประธานพิธีมอบรางวัล
Thailand Labour Management Excellence Award 2017
------------------------------
          กระทรวงแรงงานเผยนายกฯรับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour management Excellence Award 2017 แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 25 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ที่ผ่านมา กสร. ได้สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการดังกล่าวในปีนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลThailand Labour management Excellence Award 2017 ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม คือ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯที่ดี รวมทั้งมีการประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และธำรงรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยอดเยี่ยมจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล จะเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานต่อไป
-----------------------------------------------
พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แรงงานเดินหน้าส่งเสริม GLP หลังพบนายจ้างมั่นใจใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 17 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 134

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมแนวปฏิบัติแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้นายจ้างนำไปปฏิบัติใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า พร้อมยกระดับผู้ประกอบการทำ GLP แล้วเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล นำ GLP ไปปฏิบัติใช้ด้วยความสมัครใจ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการโดยมีอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก) จำนวน ๓,๔๓๕ แห่ง และสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล จำนวน ๘๘ แห่ง นำ GLP ไปใช้ รวม ๓,๕๒๓ แห่ง ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานมากกว่า ๗๔,๐๐๐ คน และขณะนี้ได้ส่งเสริมและติดตามให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งให้แสดงความมุ่งมั่นในการนำ GLP ไปใช้ในการจ้างงาน จำนวน ๒๔๐ แห่ง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการแสดงความมุ่งมั่นแล้ว ๑๐๘ แห่ง
          รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า กสร.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกร ไร่อ้อย สิ่งทอ เกษตรและแปรรูปอาหาร ไม้และเฟอร์นิเจอร์นำ GLP ไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้มีการจัดทำ GLP แล้ว กสร.จะผลักดันให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS.) เพื่อนำไปสู่ การบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐาน คำนึงถึงสิทธิแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
--------------------------------------------
พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ปลดภาระหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง ปล่อยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ 37 ล้าน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 17 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 131

กสร. ปลดภาระหนี้นอกระบบให้ลูกจ้าง ปล่อยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ 37 ล้าน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ 4 แห่ง รวม 37 ล้าน พร้อมเชิญชวนสถานประกอบกิจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ลดภาระหนี้สินให้ลูกจ้าง
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้จำนวน 37 ล้านบาท ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ 4 แห่ง แบ่งเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด จำนวน 10 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานคลังพลาซ่า จำกัด 7 ล้านบาท และพิจารณาคำขอกู้ในโครงลดภาระหนี้เพื่อสร้างสุขแก่แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จำกัด 10 ล้านบาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ 10 ล้านบาท รวมวงเงิน      ที่อนุมัติจำนวน 37 ล้านบาท มีสมาชิกได้รับประโยชน์ รวม 2,492 คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 59 ถึงปัจจุบัน) กสร. ได้อนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการไปแล้ว 11 แห่ง เป็นเงิน 92.5 ล้านบาท
          อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า โครงการลดภาระหนี้เพื่อสร้างสุขแก่แรงงาน เป็นโครงการให้กู้เพื่อนำไปปลดเปลื้องภาระหนี้สิน โดยให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 2 ต่อปีและสหกรณ์นำไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิก   ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ และหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    กองสวัสดิการแรงงาน กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383

เขียนโดย อัครพงษ์ นวลอ่อน

แรงงานเดินหน้าส่งเสริม GLP หลังพบนายจ้างมั่นใจใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 14 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 192

แรงงานเดินหน้าส่งเสริม GLP หลังพบนายจ้างมั่นใจใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมแนวปฏิบัติแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้นายจ้างนำไปปฏิบัติใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า พร้อมยกระดับผู้ประกอบการทำ GLP แล้วเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มระดับความรับผิดชอบต่อสังคม


          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล นำ GLP ไปปฏิบัติใช้ด้วยความสมัครใจ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการโดยมีอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก) จำนวน ๓,๔๓๕ แห่ง และสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล จำนวน ๘๘ แห่ง นำ GLP ไปใช้ รวม ๓,๕๒๓ แห่ง ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานมากกว่า ๗๔,๐๐๐ คน และขณะนี้ได้ส่งเสริมและติดตามให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งให้แสดงความมุ่งมั่นในการนำ GLP ไปใช้ในการจ้างงาน จำนวน ๒๔๐ แห่ง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการแสดงความมุ่งมั่นแล้ว ๑๐๘ แห่ง
          รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า กสร.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกร ไร่อ้อย สิ่งทอ เกษตรและแปรรูปอาหาร ไม้และเฟอร์นิเจอร์นำ GLP ไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้มีการจัดทำ GLP แล้ว กสร.จะผลักดันให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS.) เพื่อนำไปสู่ การบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐาน คำนึงถึงสิทธิแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
--------------------------------------------
พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน