167507
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
288
283
816
164950
6393
5807
167507

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 23:31

เตือนนายจ้างและลูกจ้าง ดูแลความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 30 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 142


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานในช่วงฤดูฝน เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบอุปกรณ์ และขับขี่อย่างปลอดภัยนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และอาจมีฝนตกหนักเป็นระยะ ในบางพื้นที่อาจเกิดท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลาก จึงอยากเตือนสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบให้เพิ่มความระมัดระวัง และดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และความปลอดภัยของลูกจ้าง เพราะอาจเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดตัวหรือพังทลาย หรือเกิดไฟฟ้ารั่วและดูด รวมไปถึงการขับขี่พาหนะอาจเกิดอุบัติเหตุถนนลื่นได้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า กสร. จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่อยู่ในที่โล่งแจ้งให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งกำชับให้ลูกจ้างขับขี่พาหนะ ด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
......................................................................
ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

รมว.แรงงาน ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแรงงานทางทะเล

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 29 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 135

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานทางทะเล จำนวน ๒ คน ผู้แทนฝ่ายเจ้าของเรือ และผู้แทนฝ่ายคนประจำเรือ จำนวนฝ่ายละ ๕ คน เป็นคณะกรรมการแรงงานทางทะเล โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล/การออกกฎกระทรวง ระเบียบ/อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนประจำเรือ/การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล เป็นต้น

โครงการ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 26 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 151

         
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง”


          โดยมี นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่คณะกรรมการชุดต่อไป รวมถึงการนำแนวคิดปรัชญาในโครงการพระราชดำริมาพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่มาข่าว กองความปลอดภัยแรงงาน

หวั่นเหตุซ้ำรอย กสร. จับมือการรถไฟเร่งหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 25 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 149

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หารือผู้เกี่ยวข้องก่อสร้างทางรถไฟและทางยกระดับ ร่วมกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ป้องกันเหตุซ้ำรอยอุบัติเหตุรถไฟฟ้าสายสีแดง พร้อมเผย 5 มาตรการหลัก


นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กสร.ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนประเภททางรถไฟและทางยกระดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้รับเหมา ผู้บริหารโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) มาประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดต่อเนื่อง โดยการหารือในวันนี้ กสร.ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้ จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันร่วมกัน เสนอให้มีการปรับปรุงและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ ปรับปรุงการดำเนินคดีอาญากับสถานประกอบกิจการที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิต โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับและเพิ่มโทษสถานประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน จัดชุดตรวจความปลอดภัยเฉพาะกิจสำหรับงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงพิเศษ ได้แก่ การก่อสร้างระบบทางยกระดับ (รถไฟฟ้าและรถไฟ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล โดยมีระยะดำเนินการ 60 วัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2560 และประสานขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่มีการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเอกชนและบริษัทเหมาเช่น รฟท. ให้ยึดถือมาตรการและการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐอย่างเคร่งครัด รวมถึงประสานความร่วมมือหน่วยงานทางวิชาการ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร.ยังได้เสนอให้มีการจัดทำแผนการตรวจร่วมตามรอบการตรวจของรฟม. และรฟท. มีคณะทำงานในการติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน หากมีอุบัติเหตุร้ายแรงให้จัดประชุมร่วมโดยเร็วเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข จัดให้มีคณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยในการทำงานมาบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของรฟม.และรฟท. และให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนนั้นเป็นการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรไปมา ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้น เจ้าของโครงการ รวมทั้งผู้รับเหมาทุกคน จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญในงานด้านความปลอดภัยในการทำงานมาเป็นอันดับแรก และมีการวางแผนป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนกำชับให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม