167532
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
302
841
164950
6418
5807
167532

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-29 00:34

กสร. บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดพบนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานแจ้งความดำเนินคดีทันที

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 03 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 203

กสร. บังคับใช้กฎหมายเข้มงวดพบนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานแจ้งความดำเนินคดีทันที
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชาและเวียดนาม) ได้เคลื่อนย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานและแสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่น จริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงมอบให้ กสร. อบรมให้ความรู้กับพนักงานตรวจแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 100 คนให้มีความรู้ในเรื่อง “แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดเมื่อพบการกระทำความผิด เช่น การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนได้โดยไม่ต้องออกคำสั่ง นอกจากนี้ได้มุ่งเน้นให้พนักงานตรวจแรงงานเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจคุ้มครองแรงงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การทำงานเชิงรุก การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ประชาชน และประเทศชาติ
          อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมพนักงานตรวจแรงงานในครั้งนี้ถือเป็นการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เกิดประสิทธภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยนำองค์ความรู้ในเรื่อง “แนวปฏิบัติในการตรวจแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานพบการกระทำความผิดที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง” มาถ่ายทอดแก่พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการคุ้มครองแรงงานให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย.
--------------------------------
ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

‘บิ๊กบี้’ เปิดงานความปลอดภัยฯ จับมือ 10 กระทรวง ยกระดับ 'เซฟตี้ไทยแลนด์'

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 30 มิถุนายน 2560
ฮิต: 178

 ‘รัฐมนตรีแรงงาน’เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จับมือรวม 10 กระทรวง ยกระดับความร่วมมือ Safety Thailand เชิดชูสถานประกอบการร่วมรณรงค์
ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ย้ำ รัฐบาลห่วงใย พัฒนาแรงงานก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

           พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๑๐ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คมนาคม มหาดไทย สาธารณสุข อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและกีฬา ศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Safety Thailand , Safety Together “ร่วมแรงร่วมใจ ประเทศไทยปลอดภัย” โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี ๒๕๖๐ (Zero Accident 2017) ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม ๒๕๘ รางวัล โครงการนำร่องระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ SMEs จำนวน ๙ แห่ง การประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัย จำนวน ๕ รางวัล และผู้สนับสนุนภาคเอกชนในการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ จำนวน ๔ ราย
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแรงงาน และการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เพื่อการก้าวสู่ Thailand ๔.๐ เป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้วางกลไกการปฏิรูปประเทศในหลายๆ ด้าน ซึ่งเรื่อง Safety Thailand เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ที่ยังต้องมีการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนทำงานไม่ใช่ภาระของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ซึ่งในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน
           นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาวิชาการ รวม ๒๙ หัวข้อ ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อน Safety Thailand
ใน ๕ ด้านหลัก ได้แก่ การก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย สารเคมี อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า ๑๔๐ บูท โดยเน้นสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบการนำเสนอและกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นต้น

-------------------------------------------------------
กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) - ข้อมูล
29 มิถุนายน 2560

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ ตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 29 มิถุนายน 2560
ฮิต: 514

มาตรฐานการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ
ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่อับอากาศ หมายความว่า ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 บรรยากาศอันตราย หมายความว่า สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ๑. มีออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ ๑๙.๕ หรือมากกว่าร้อยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร
 ๒. มีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit)
 ๓. มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากันหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit)
 ๔. มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีของแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

http://www.oshthai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295:-m-m-s&catid=1:news-thai

นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนระดับกระทรวง ยกระดับแรงงาน 4.0 พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 30 มิถุนายน 2560
ฮิต: 147

 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า รวม 20 กระทรวง มุ่งเน้นพัฒนาคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 4.0 พร้อมดูแลแรงงานนอกระบบ 
            วันนี้ (29 มิ.ย.2560) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการ กพ. ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้ง 20 กระทรวง

             หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมฯ ว่า นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบถึงผลงานสำคัญของกระทรวงแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และได้เน้นย้ำ 2 เรื่อง คือ การเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และการเตรียมการดูแลแรงงานนอกระบบ โดยให้บูรณาการร่วมกันในทุกกระทรวง เริ่มตั้งแต่ดูแลเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในทุกช่วงวัย และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงแรงงานจะให้การแนะแนวอาชีพ ทดสอบความถนัดในระดับอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูง 12 แห่ง สำหรับรองรับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เป็นแรงงาน 4.0 ต่อไป รวมถึงปรับหลักสูตรการฝึกทักษะที่หลากหลายไว้รองรับแรงงานทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้พัฒนาแรงงานของตนเอง โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาแรงงานในระบบได้กว่า 4 ล้านคน สำหรับแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้รับความคุ้มครองทางสังคม กระทรวงแรงงานจะดูแลด้านการสร้างอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พร้อมตั้งเป้าว่าในปี 2561 จะสามารถพัฒนาแรงงานนอกระบบได้ประมาณ 1.2 ล้านคน โดยเน้นแรงงานในกลุ่มที่ลงทะเบียนคนจนและมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปี
            ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ขอให้ทุกกระทรวงทำงานในรูปแบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายสุด
 -----------------------------------------------
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/29 มิถุนายน 2560

ข้อหารือกฎหมาย เรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่าชนิด ESE (Early Streamer Emission)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 27 มิถุนายน 2560
ฮิต: 3773

เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้แทน บันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้หรือไม่