321064
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
383
1387
317713
6920
7932
321064

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-28 05:31

ยื่นเอกสารผ่านระบบ e-service

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 มีนาคม 2563
ฮิต: 3865

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบกิจการสามารถนำส่งเอกสารการรายงานด้านความปลอดภัยและเอกสารด้านคุ้มครองแรงงานผ่านอินเตอร์เน็ตทางระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเดินทางและการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากอันอาจทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่การส่งเอกสารรายงานทางระบบ e-service ได้ทางเว็บไซต์ 👇👇👇

https://eservice.labour.go.th/eformweb/

เอกสารที่สามารถยื่นผ่านระบบ e-service จำนวน 25 รายการ ดังนี้1. แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11)
2. แบบแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.2)
3. แบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.4)
4. แบบแจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
5. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
6. แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี
7. แบบแจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นหน้าที่
8. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
9. แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
10. แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
11. แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไข
12. แบบแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ
13. แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
14. แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อน
15. แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากแสงสว่าง
16. แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากเสียง
17. แบบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ตามมาตรา 34 (1) และ (2)
18. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม
19. แจ้งข้อมูลฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
20. แจ้งผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
21. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
22. แจ้งยกเลิกฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
23. แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ. 1)
24. แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ. 3)
25. ผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ในกรณีระบบ e-service ไม่มีรายการที่ท่านประสงค์จะดำเนินการส่งขอให้ท่านส่งได้ทาง 👇👇👇
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเหตุ : การนำส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e -mail)เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบกิจการ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวของบุคคลหมู่มาก เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถนำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

 

ยื่นแบบสภาพการจ้างประจำปี 2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 24 ธันวาคม 2562
ฮิต: 2750

สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป อย่าลืม!!!!! ยื่นแบบสภาพการจ้าง (คร.11)
ภายในเดือนมกราคม 2563 นะค่ะยื่นทาง e-service คลิกเลยค่ะ

https://eservice.labour.go.th/eformweb/