280684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
211
171
211
278983
8821
8854
280684

Your IP: 192.168.2.69
2021-02-28 23:30

ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 21 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 429

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหนังสือ ที่ รง ๐๕๑๐/ว ๔๔๙๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017
ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบลำดับที่นั่ง และกรอกข้อมูลลงในแบบตอบรับแล้วส่งกลับมาที่กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ ทางโทรสาร. ๐ – ๒๒๔๖ - ๒๑๑๘ ,๐ – ๒๖๔๓ - ๔๔๗๑ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์๐ – ๒๒๔๖ - ๒๑๑๘ ,๐ – ๒๖๔๓ - ๔๔๗๑
* หมายเหตุ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดส่งหนังสือเชิญฉบับจริงทางไปรษณีย์แล้ว

รายชื่อสถานประกอบกิจการ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับรางวัล ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

กำหนดการ ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

แบบตอบรับการเข้ารับรางวัล ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ กพร.ปช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 20 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 324

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ กพร.ปช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สาระสำคัญ พิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถรองรับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้รับมาตรฐานระดับสากล  ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายกฯรับเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 349

นายกฯรับเป็นประธานพิธีมอบรางวัล
Thailand Labour Management Excellence Award 2017
------------------------------
          กระทรวงแรงงานเผยนายกฯรับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour management Excellence Award 2017 แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 25 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ที่ผ่านมา กสร. ได้สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการดังกล่าวในปีนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลThailand Labour management Excellence Award 2017 ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม คือ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯที่ดี รวมทั้งมีการประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และธำรงรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยอดเยี่ยมจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล จะเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานต่อไป
-----------------------------------------------
พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ฟัน!ไต๋ก๋งเรือประมงนราธิวาสใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 316

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สอบไต๋ก๋งเรือประมงนราธิวาส พบใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย 3 คน เร่งช่วยเหลือพร้อมเอาผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา กสร. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีมสหวิชาชีพสอบข้อเท็จจริงกรณีการช่วยเหลือแรงงานเมียนมาในเรือประมงทะเล สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งจอดซ่อม ณ ท่าเทียบเรือหะยีมะตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 16 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 3 คน คือ 15 ปี 1 คนและ 17 ปี 2 คน โดยทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จากการสอบสวนไต๋ก๋งเรือพบความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเรือประมง ตลอดจนความผิดเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและ แจ้งความดำเนินคดีกับไต๋ก๋งเรือต่อไป นอกจากนี้ กสร. ได้ประสานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแรงงานทั้ง 16 คน ในระหว่างพักรอเพื่อส่งกลับประเทศเมียนมา พร้อมประสานกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเพื่อป้องกันภัยแทรกซ้อนจากผู้มีอิทธิพลในกรณีดังกล่าว
          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายนั้นมีอัตราโทษใหม่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 คือ มีโทษปรับตั้งแต่ 4 แสนถึง 8 แสนบาทต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ 10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

แรงงานเดินหน้าส่งเสริม GLP หลังพบนายจ้างมั่นใจใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 17 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 322

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดินหน้าส่งเสริมแนวปฏิบัติแรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้นายจ้างนำไปปฏิบัติใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า พร้อมยกระดับผู้ประกอบการทำ GLP แล้วเข้าสู่มาตรฐานแรงงานไทยเพิ่มระดับความรับผิดชอบต่อสังคม
          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล นำ GLP ไปปฏิบัติใช้ด้วยความสมัครใจ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการโดยมีอุตสาหกรรมสัตว์ปีก (ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก) จำนวน ๓,๔๓๕ แห่ง และสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและแปรรูปอาหารทะเล จำนวน ๘๘ แห่ง นำ GLP ไปใช้ รวม ๓,๕๒๓ แห่ง ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานมากกว่า ๗๔,๐๐๐ คน และขณะนี้ได้ส่งเสริมและติดตามให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลกิจการที่เกี่ยวข้องและฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งให้แสดงความมุ่งมั่นในการนำ GLP ไปใช้ในการจ้างงาน จำนวน ๒๔๐ แห่ง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการแสดงความมุ่งมั่นแล้ว ๑๐๘ แห่ง
          รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า กสร.ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกร ไร่อ้อย สิ่งทอ เกษตรและแปรรูปอาหาร ไม้และเฟอร์นิเจอร์นำ GLP ไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางในส่วนของสถานประกอบกิจการที่ได้มีการจัดทำ GLP แล้ว กสร.จะผลักดันให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS.) เพื่อนำไปสู่ การบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นมาตรฐาน คำนึงถึงสิทธิแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
--------------------------------------------
พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน