301102
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
300
234
1270
298062
3244
8982
301102

Your IP: 192.168.2.69
2021-05-13 19:50

การตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 21 สิงหาคม 2560
ฮิต: 384

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบคัดกรองนายจ้าง 52 ราย เป็นนิติบุคคล 12 ราย บุคคลธรรมดา 40 ราย รวมลูกจ้างทั้งหมด 143 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 84 คน ลาว 41 คน และกัมพูชา 18 คน เด็กอายุ 15 - 18 ปี สัญชาติเมียนมา 1 คน กัมพูชา 1 คน

การตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 20 สิงหาคม 2560
ฮิต: 477

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบคัดกรองนายจ้าง 33 ราย เป็นนิติบุคคล 8 ราย บุคคลธรรมดา 25 ราย
รวมลูกจ้างทั้งหมด 78 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 31 คน ลาว 37 คน และกัมพูชา 10 คน
เด็กอายุ 15 - 18 ปี สัญชาติลาว 7 คน กัมพูชา 2 คน

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 18 สิงหาคม 2560
ฮิต: 563

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบคัดกรองนายจ้าง 26 ราย เป็นนิติบุคคล 3 ราย บุคคลธรรมดา 23 ราย รวมลูกจ้างทั้งหมด 105 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 47 คน ลาว 15 คน และกัมพูชา 43 คน เด็กอายุ 15 - 18 ปี สัญชาติเมียนมา 3 คน ลาว 3 คน

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 19 สิงหาคม 2560
ฮิต: 398

ศูนย์ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง ลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้างลูกจ้าง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ตรวจสอบคัดกรองนายจ้าง 38 ราย เป็นนิติบุคคล 4 ราย บุคคลธรรมดา 34 ราย
รวมลูกจ้างทั้งหมด 102 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 68 คน ลาว 10 คน และกัมพูชา 24 คน
เด็กอายุ 15 - 18 ปี สัญชาติเมียนมา 5 คน กัมพูชา 1 คน

กสร. ย้ำนายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างรู้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Post by Area7
on 16 สิงหาคม 2560
ฮิต: 529

กสร. ย้ำนายจ้างต้องประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างรู้
--------------------------------
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ พร้อมกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวัน นายจ้างไม่ปฏิบัติมีโทษปรับห้าพันบาท
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ได้กำหนดให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้าง ได้ไม่เกินเวลาทำงานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ งานทั่วไปไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและควาปลอดภัยของลูกจ้าง เช่น งานเชื่อมโลหะ งานผลิตสารเคมีอันตราย ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง เป็นต้น สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากนายจ้างมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔ ๕๗๑๗๐, ๐ ๒๒๔๖ ๖๓๘๙ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖
-----------------------------------------------
พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน